Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT SKARBOWYCH

 


 

Związanych z czynnościami odbiorowymi

przeprowadzonymi przez KP PSP w Otwocku

 

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa    Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 art. 5,6,7)

2. Wysokość opłat skarbowych:

a) Złożenie wniosku, podania lub petycji                                                  5,00 zł.

b) Złożenie jednej strony załącznika do wniosku, padania lub petycji          0,50 zł.

c) Wydanie opinii lub stanowiska                                                             11,00 zł.

d) Wdanie uwierzytelnionej kopii akt                                                        24,00 zł.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane w/w ustawą, dokonują opłat skarbowych na konto:

Urząd Miasta Otwocka nr rachunku 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013

 


 

 

 

 

Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

 

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 

 1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Otwock przy ul. Armii Krajowej 5  lub na konto UM Otwock
  nr konta:
  89 8001 0005 2001 0007 9875 0013 Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

   

 2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej - wzór wniosku do pobrania:

   

  • w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock

    

  • na stronie internetowej  www.kppspotwock.pl  Pobierz

   Infomujemy, że do pozyskanych danych osobwych będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 r. poz. 922) 

 3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

   

  • osobiście do KP PSP w Otwocku ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock, Wydział Operacyjny parter pokój 118.

    

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Otwocku, ul. Mieszka I 13/15, 05-402 Otwock

    

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

 

                Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych wydawaniem zaświadczeń
                Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

   

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

   

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej.

 

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.